Utredning

Mandat for utredningen:

Da det er besluttet å etablere et kommunalt responssenter for trygghetsskapende teknologi har det vært ønskelig å:

foreta en vurdering av kostnader og kvalitet ved dagens tjenestekjede knyttet til trygghetsalarmer, samt utrede hvordan mottak av alarmer og øvrige responstjenester best kan organiseres. Det er aktuelt å se dette i sammenheng med andre akutt-tjenester (eks. legevaktssentralen), digitale oppfølgingstjenester (eks. telemedisinsk sentral), samt bruk av ulike faglig kompetanse i hjemmetjenesten. Utredningen skal også vurdere muligheter som ligger i interkommunalt samarbeid og brukes som beslutningsgrunnlag for det videre arbeidet med responssentertjenester.

Metodikk og prosess:

Utredningsarbeidet har pågått fra januar 2016 og avsluttes i august 2016, totalt 8 måneder.

I denne tiden har det vært ansatt en person i 100 % stilling fra Kristiansand kommune som er ansvarlig for leveransen, samt en deltaker fra Østre Agder (fra mai 2016) for å ivareta Agder-perspektiv og nasjonale føringer. I tillegg har en masterstudent fra Institutt for informasjonssystemer ved Universitetet i Agder fulgt prosjektet fra januar 2016-mai 2016 med fokus på kritiske faktorer for gevinstrealisering i eHelseprosjekter.

For å sikre en god prosess og kvalitet i arbeidet har det vært nødvendig med en systematisk og strukturert tilnærming til datainnsamlingen da det danner grunnlaget for utredningens anbefalinger.

Metoder som er benyttet er: Kartlegging av interessenter, hospitering i ulike deler av tjenesten, gruppeintervju med brukerrepresentanter, ansatte og ledere på ulike nivåer fra forskjellige deler av tjenesten, markeds- og spørreundersøkelse, statistikk, uttrekk fra kommunens pleie- og omsorgssystem, skjemaregistrering, workshop, samt gjennomgang av rapporter, lovverk, utredninger og forskning.

Utredningens innhold:

Utredningen kommer til å belyse følgende: nasjonale føringer og kunnskapsgrunnlag, dagens situasjon og fremtidig behov for Kristiansand kommune og øvrige kommuner i Agder, anbefalt modell for etablering av kommunalt responssenter, samt øvrige anbefalinger relatert til responssenteret som har fremkommet gjennom kartleggingsperioden.

Forretningsmodell og samarbeidsavtale:

I tillegg til utredningen har arbeidspakken ansvar for utarbeidelse av forretningsmodell og samarbeidsavtale. PA Consulting er innleid for å bistå i utarbeidelse av forretningsmodell, og kommuneadvokaten i Kristiansand bistår i utarbeidelse av samarbeidsavtale.