Responssenter

Kristiansand kommune skal i løpet av 2017 etablere et døgnbemannet responssenter for trygghets- og varslingsteknologi i helse- og omsorgstjenestene. Responssenteret blir en del av det interkommunale samarbeidet i Agder, der en viktig del av målsettingen er å frigjøre ressurser i pleie og omsorgstjenestene, blant annet i hjemmesykepleien.

Oppstart
Oppstart planlegges så raskt responssenteret er mulig å etablere teknisk, og når det etter en stabiliserings- og utprøvingsperiode vurderes forsvarlig å ta det i bruk. Oppstartstidspunkt avhenger også av hvor raskt anskaffelsen kan ferdigstilles, leverandørens kapasitet og hvordan og når samarbeidsavtalene med kommunene på Agder etableres.

Lokalisering
Responssenteret er planlagt etablert i 1. etasje på Valhalla helsesenter på Lund i Kristiansand. Det planlegges å etablere operatørplasser lokalisert sammen med telemedisinsk sentral (TMS) og øyeblikkelig-hjelp-døgntilbud (ØHD).

Organisering
Responssenteret organiseres i samme avdeling som ØHD og TMS, og bemannes med personell ansatt i Kristiansand kommune. Valhalla helsesenter er en del av Lokalmedisinske tjenester sammen med blant annet Kristiansand legevakt. Lokalmedisinske tjenester er en del av Virksomhet behandling og rehabilitering i Helse og sosial.