Om prosjektet

banner_handHelsedirektoratet anbefalte i oktober 2014 kommunene å starte overgangen fra analoge til digitale trygghetsalarmer. Samtidig kom Helsedirektoratet med anbefalinger til krav kommunene bør stille til leverandører av digitale trygghetsalarmer. Utskiftningen fra analoge til digitale trygghetsalarmer vil gjøre det mulig å ta i bruk ny trygghetsskapende teknologi som kan bidra til at brukerne kan bo lengre i eget hjem til tross for sykdom eller nedsatt funksjonsevne.

Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området og Prosjektrapport om varslings- og lokaliseringsteknologi beskriver noe av utfordringsbildet.

Det er også behov for å skifte ut og ta i bruk oppdatert teknologi på varslingsanleggene på enkelte av sykehjem. Dette bl.a. på grunn av at reservedeler til eksisterende teknologi i enkelte tilfeller ikke lengre er tilgjengelig, og at dagens varslingsanlegg ikke er tilpasset det reelle brukerbehovet.

I februar 2016 ble det i besluttet at det i Agder etableres en regional responssentertjeneste i kommunal regi, sammen med en felles anskaffelse av trygghetsalarmer med tilhørende trygghetsteknologi. Dette organiseres som et felles prosjekt «Responstjeneste og felles anskaffelse av trygghets- og varslingsteknologi» .

Prosjektet

Rådmannsgruppen for Regionplan Agder etablering i januar 2016 en regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder (RKG). Koordineringsgruppe skal blant annet bidra til å samordne og koordinere, samt ha oversikt over prosjekter og aktiviteter innen e-helse og velferdsteknologi, hvor kommuner på Agder er involvert, herunder koordinere anskaffelser og gjennomføre dette prosjektet.

Prosjektet ble etablert fra 1. april 2016, med styringsgruppe bestående av ledergruppen i Helse og sosial i Kristiansand kommune, sammen med leder for RKG.

Det er etablert en prosjektgruppe og delprosjekter med arbeidspakker.

Det er etablert 2 delprosjekter:

Delprosjekt 1

  • Felles anskaffelse av responssenterløsning og trygghetsteknologi

Delprosjekt 2

  • Arbeidspakke 1 – Utredning av responssentertjenester
  • Arbeidspakke 2 – Behov og tildeling trygghetsteknologi
  • Arbeidspakke 3 – Etablering av responssenter og utskifting av trygghetsalarmer og varslingsanlegg

Om anskaffelsen

Mange kommuner har behov for å modernisere eksisterende trygghetsalarmløsninger. For å hjelpe kommunene i gang med overgangen til digitale løsninger, gjennomføres det en felles anskaffelse på Agder av trygghetsskapende teknologi og tilby andre kommuner å benytte tilbudet.

Konkret vil anskaffelsen inneholde:

  • Stasjonære og evt. mobile trygghetsalarmer
  • Aktuell velferdsteknologi (dørsensor, fallalarm etc.)
  • Responssenterløsning (system)
  • Opsjon på servicetjenester (montering, feilretting etc.)
  • Løsninger for omsorgsboliger og sykehjem

Anskaffelsen gjennomføres som en felles anskaffelse. Ytterligere informasjon om anskaffelsesprosessen kommer i løpet av 2016. Anskaffelsen blir åpen for kommuner i Agder.

Om responssentertjenesten

Prosjektet tar i første omgang sikte på å etablere en regional responstjeneste for kommunene på Agder som knytter seg til. Responssenteret skal drives av Kristiansand kommune og bemannes 24/7.